ponedeljek, 19. december 2011

Življenje: Vedenjska ekonomija nam pomaga izbirati darila

Vsi vsak dan nekaj prodajamo. Enkrat smo v vlogi kupca, drugič prodajalca. Večina od nas misli, da je nakup racionalen postopek, kjer primerjamo ceno, izdelke, pogoje financiranja, garancijo, servisne storitve ... Vendar so različne raziskave pokazale, da je nakup akcija, polna čustev.

Ta čustva nas velikokrat zavedejo. Nič ni narobe, če naredimo napako pri nakupu krompirja ali hlač. Večja tragedija je, če se uštejemo pri nakupu hiše ali avtomobila. Kaj vse vpliva na odločitve potrošnikov proučuje t.i. vedenjska ekonomija. Na internetu sem našla članek, kjer avtor, Simobilov naročnik, s pomočjo vedenjske ekonomije analizira podražitve svojega mobilnega operaterja.

Mislim, da so njegovi nasveti v prazničnih dneh zelo uporabni. Starši: ne zapakirajte darila (dobre novice) v en paket, ampak naredite raje več manjših. Ostali: darilni boni so s stališča vedenske ekonomije zelo slabo darilo, saj podarjamo hipotetične storitve (glej točko 3). Za vse: obdarovani bo zelo razočaran, če bo letošnje darilo manjše od lanskega (točka 4).

Kaj, še nimate vseh daril???
(Jaz tudi ne ...)

Vir članka: Periskop.si

Podražitve so za pro­da­jalca obču­tljiva reč, še pose­bej, ko gre za dol­go­trajna poslovna raz­merja, kajti »enkra­ten« odliv dose­da­njih strank h kon­ku­renci ima lahko dalj časa vpliv na zmanj­šan denarni tok. Simobil je pri zadnji podra­ži­tvi, ki je izzvala tak bes nje­go­vih upo­rab­ni­kov na soci­al­nih omrež­jih, napra­vil več nepo­treb­nih napak.

Da so obča­sne podra­ži­tve nor­malne, lju­dje brez težav razu­memo. Vendar pa je odziv obsto­je­čih strank lahko močno odvi­sen od tega, kako so podra­ži­tve obli­ko­vane in kup­cem pred­sta­vljene.

Eno stvar je Simobil tokrat nare­dil pra­vilno: več soča­snih podra­ži­tev (podra­ži­tve pake­tov, uki­ni­tve pake­tov, uvedba novega nado­me­stila) je zapa­ki­ral v isto obve­stilo. Psihologi že dolgo vedo, da lju­dje slabe novice (kadar jih je več) lažje pre­ne­sejo, če pri­dejo naen­krat, kot pa če bi jim bile dozi­rane po kosih, npr. ena podra­ži­tev v prvem tednu avgu­sta, pa potem druga čez dva tedna in tre­tja še malo kasneje. Pri dobrih novi­cah je situ­a­cija obr­njena: večji je pozi­tivni uči­nek, če dva­krat pri plači dobimo doda­tek po 100 evrov, kot če ga enkrat dobimo 200 evrov.

Več pa je stvari, ki jih je Simobil nare­dil narobe. Narobe v tem kon­te­kstu pomeni neop­ti­malno: pri stran­kah je pov­zro­čil več neza­do­volj­stva, kot bi bilo potrebno, če bi rav­nal dru­gače. Morda bi bil tudi končni finančni uči­nek zanj ugo­dnejši — a tega seveda nikoli ne bo vedel.

1. Kaj podra­žiti? Mobilni ope­ra­terji imajo prak­tično vso svo­bodo poi­me­no­va­nja svoje sto­ri­tve in raz­čle­nje­va­nja stro­škov, ki jih zara­ču­na­vajo stran­kam. V gro­bem pa gre za fiksni stro­šek (naroč­nina) in vari­a­bilni stro­šek (opra­vljeni klici, spo­ro­čila, pre­ne­seni podatki). Drobljenje pri­ka­za­nega fiksnega meseč­nega stro­ška na razne ali­neje je neu­mno in za kupca moteče. Kupec lažje pre­nese zvi­ša­nje mesečne naroč­nine z 10 evrov na 13 kot pa zvi­ša­nje z 10 na 12 z doda­tno uvedbo nekega novega fiksnega stro­ška (v tem pri­meru poi­me­no­va­nega »upra­vlja­nje z naroč­ni­ško številko«) še za malo manj kot 1 evro.

2. Delno je s prej­šnjo ali­nejo pove­zana tudi magična moč »brez­plač­nega«. Če se nekaj podraži z »brez­plač­nega« (0 evrov) na 1 evro je to huje, kot če se podraži z enega evra na dva. Razvpito »upra­vlja­nje številke« je bilo doslej impli­ci­tno vklju­čeno v naroč­nino, odslej pa ne bo več »brezplačno«.

3. Navajeni smo, da pla­ču­jemo soraz­merno s pora­blje­nimi sto­ri­tvami. Nočemo pla­če­vati pavšalno v naprej za neke hipo­te­tične sto­ri­tve, ki jih bomo morda upo­ra­bili, morda ne. Pošteno je, da nam zara­ču­najo menjavo SIM kar­tice, če smo se za to sami odlo­čili. Ni pošteno, da nam te hipo­te­tične sto­ri­tve zara­ču­najo kar vna­prej in to kar v nedo­gled vsako leto sproti. S pavšali se stro­ški pre­raz­po­re­jajo od tistih, ki dolo­čeno sto­ri­tev upo­ra­bljajo, k tistim, ki je ne. Jaz recimo kot Simobilov naroč­nik od samega začetka v 10 letih nisem niti enkrat izko­ri­stil nobene od zadev, ki so jih zdaj zapa­ki­rali v »upra­vlja­nje številke« in se mi zdi neu­mno sub­ven­ci­o­ni­rati tiste, ki te stvari upo­ra­bljajo. Tovrsten pavšal je pri­silna soli­dar­nost. Solidarnost pri pla­če­va­nju je smi­selna in spre­je­mljiva le v izje­mnih pri­me­rih — npr. v zdra­vstvu (pre­li­va­nje od zdra­vih k bol­nim), ne pa pri obi­čajni komer­ci­alni ponudbi izdel­kov ali storitev.

4.Odvzem v pre­te­klo­sti pri­do­blje­nih pra­vic. Vemo, da življe­nje teče naprej in da se vča­sih se temu ne da izo­gniti. Po drugi strani se mar­sik­daj da, a je taka ponu­dni­kova izrecna odlo­či­tev… v vsa­kem pri­meru pa je za kupca moteče, če mu pro­da­ja­lec neko obsto­ječo pra­vico odvzame. V Simobilovem pri­meru gre za neu­pra­vi­čeno raz­li­ko­va­nje med fizič­nimi in prav­nimi ose­bami pri skle­pa­nju naroč­ni­ških pake­tov. Ko sem jaz naza­dnje skle­pal naroč­ni­ško pogodbo, je bilo vse­eno, ali je naroč­nik fizična ali pravna oseba. Cena je bila ista, kar je tudi naj­bolj nor­malna stvar na svetu. Danes ni več tako, cenej­ših Simobilovih pake­tov pravne osebe ne morejo več skle­niti, pač pa so njim name­njeni dražji. Na tovr­stno ode­ru­štvo, ko želi nekdo za enak obseg sto­ri­tev zara­ču­nati več samo zato, ker je kupec pravna oseba, sem kot lastnik malega dooja še pose­bej aler­gi­čen. Rekord pri tem držijo slo­ven­ske bor­zne hiše, pri kate­rih je vode­nje računa za pravne osebe 8-krat (z besedo osem­krat) dražje kot za fizične.

Skratka, za moj okus je Simobil tokrat nare­dil eno napako pre­več in bom ope­ra­terja zame­njal. Nič oseb­nega — Simobilov pogled razu­mem, biznis je biznis. Poskusil je izti­sniti še malo več. Tolerančni pra­govi nje­go­vih upo­rab­ni­kov pa so raz­lični. Moj je bil tokrat presežen.

Nekaj o psi­ho­lo­ških učin­kih cen ter nji­ho­vem dolo­ča­nju in reak­ci­jah potro­šni­kov lahko pre­be­rete v knji­gah Predvidljivo nera­zu­mni in Nakupologija, v celoti pa je temu name­njena odlična knjiga Priceless: The Hidden Psychology of Value, ven­dar v slo­ven­ščino še ni prevedena.

1 komentar:

  1. Mi smo pa še vedno mirni in pridni...pohlevni med tem ko so drugi pohlepni..

    OdgovoriIzbriši